PRZEPISY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SŁAWNO

Deklaracja – formularz aktywny

PAPIER I MAKULATURA

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE

ODPADY ZIELONE

w_szklo

SZKŁO

PRZETERMINOWANE LEKI

ZUŻYTE BATERIE

 

NOWE PRZEPISY

Od 01 sierpnia 2016 roku wejdą w życie nowe przepisy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sławno. Wymóg ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ww. ustawą „podstawowa” stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczyć ma wyłącznie odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Natomiast wyższe stawki opłaty należy stosować do odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

CZYTAJ WIĘCEJ