PRZEPISY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SŁAWNO

ZASADY SEGREGACJI

Jak segregować?

Każdy właściciel nieruchomości, który zobowiąże się do segregowania odpadów komunalnych, otrzyma worki z folii LDPE o pojemności od 100 do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami i opisane w stosunku do każdego rodzaju odpadu zebranego selektywnie z przeznaczeniem na:

  • a. papier i makulaturę (kolor niebieski), 
  • b. tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe (kolor żółty), 
  • c. szkło (kolor biały), 
  • d. odpady zielone ulegające biodegradacji (kolor zielony), 

Odbieranie odpadów komunalnych, posegregowanych w specjalistycznych workach z folii lub pojemnikach, będzie następowało z posesji. Istnieje również możliwość przekazania do ogólnie dostępnych dla wszystkich mieszkańców punktów selektywnego zbierania odpadów (dzwony, kosze) zlokalizowanych na terenie miasta.
Pojemniki lub worki należy umieszczać na terenie nieruchomości z której zbierane są odpady, w miejscu wyodrębnionym, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru na wjeździe na nieruchomość lub chodnik przed wejściem na nieruchomość. Pojemniki lub worki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
Worki dostępne są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie bądź u pracowników odbierających odpady komunalne.